ODBĚRNÁ MÍSTA PRO TESTOVÁNÍ COVID 19
SAMPLING POINTS FOR COVID 19 TESTING
Seznam odběrných míst pro testování COVID 19
List of sampling point for COVID 19 testing
VŠECHNY VÝSLEDKY OBSAHUJÍ:
Potvrzení o provedení testu PCR metodou
Výsledek prostřednictvím SMS a e-mailu
Certifikát UZIS s QR kódem
Certifikát pro cestování
Laboratorní zpráva s výsledkem

Všechna odběrová místa jsou určena pro odběry z vozu
(drive-in) a/nebo pro pěší.

Odběry jsou prováděny výtěrem z krku.
ALL RESULTS INCLUDE:
Confirmation of the PCR test
Result via SMS and email
UZIS certificate with QR code
Certificate for travel
Laboratory report with result

All sampling points are for in-car sampling
(drive-in) and/or pedestrian.

Collections are made by throat swab..

Vyberte odběrové místo:
Select a collection site: